Miljö och kvalitet

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö och mot miljön. Inför t.ex. beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samarbete med de anställda. Åtgärder ska därefter vidtagas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.


Miljö och kvalitetspolicy

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg. Det är FRONTS policy att till rätt pris leverera, rätt produkt i rätt tid för att på bästa sätt motsvara kundens förväntningar

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

FRONT har erhållit certifikaten för ISO 9001 och 14001.

För mer information, kontakta:

Lena Gerlöw
KMA-chef Fasadgruppen

Lena.gerlow@fasadgruppen.se
+46 (0)70-317 27 03


Uppförandekod

FRONTS uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.